0
Your Cart
Share in

Tracer 46875 M4TS FHD Orion Dash Cam TRAKAM46875

 Tracer 46875 M4TS FHD Orion Dash Cam

 
A reliable companion on the road
TRACER ORION has many functions thanks to which it provides valuable evidence in every situation. The recorded image comes from two cameras: front camera (3Mpix) with a viewing angle of 150 degrees and rear camera (0.3Mpix) with a viewing angle of 60 degrees. This solution allows you to deliver a clear, detailed recording of a larger space. Additionally, recording with audio function allows you to create a complete picture of the traffic situation or to save your own comments in a recreational or training recording.
Useful parking mode
TRACER Dash Cam is equipped with parking mode, which allows for recording also at a stop, and motion detection, which triggers the recording when a moving object or an impact is detected (G-sensor). Night mode allows the device to maintain its functionality also at night or in poor lighting conditions – none of these circumstances will prevent your camera from working.
Convenient operation
TRACER Dash Cam has an easy-to-read 4.5-inch IPS touch screen, which enables easy, convenient operation and access to all functions. You can also play back recordings with natural, well-reproduced colours. It is made of hardened glass, which makes it resistant to scratches and damage. The device is equipped with a microSD card slot with a maximum capacity of up to 128GB, but you do not have to worry about the lack of memory space – the loop recording function allows you to overwrite older recordings so that nothing prevents you from recording a sudden, disturbing situation.
Easy to attach
The camera is attached to the rear view mirror with a special mount, which enables easy and quick mounting and removal. Its housing is made of aluminium, making it resistant to damage. It is equipped with a USB power connector, which makes it a very versatile device, compatible with generally used computer equipment.
 
Features
3Mpix front camera, 150 degrees angle.
0.4Mpix rear camera, 60 degrees angle.
4.5” IPS touch screen.
G-sensor.
Parking mode.
Loop recording.
Motion detection.
Night mode.
Audio recording.
Aluminium housing.

 Tracer 46875 M4TS FHD Orion Videoreģistrators

 
Uzticams ceļa biedrs
TRACER ORION ir daudz funkciju, pateicoties kurām tas sniedz vērtīgus pierādījumus ikvienā situācijā. Ierakstītais attēls nāk no divām kamerām: priekšējās kameras (3Mpix) ar 150 grādu skata leņķi un aizmugures kameras (0,3Mpix) ar 60 grādu skata leņķi. Šis risinājums ļauj nodrošināt skaidru, detalizētu lielākas telpas ierakstu. Turklāt ierakstīšana ar audio funkciju ļauj izveidot pilnīgu priekšstatu par satiksmes situāciju vai saglabāt savus komentārus atpūtas vai treniņu ierakstā.
Noderīgs parkošanās režīms
TRACER Videoreģistrators ir aprīkots ar parkošanās režīmu, kas ļauj ierakstīt arī pieturā, un kustības detektoru, kas aktivizē ierakstu, kad tiek konstatēts kustīgs objekts vai trieciens (G-sensors). Nakts režīms ļauj ierīcei saglabāt savu funkcionalitāti arī naktī vai slikta apgaismojuma apstākļos – neviens no šiem apstākļiem netraucēs Jūsu kamerai darboties.
Ērta darbība
TRACER Videoreģistratoram ir viegli nolasāms 4,5 collu IPS skārienekrāns, kas nodrošina vienkāršu, ērtu darbību un piekļuvi visām funkcijām. Varat arī atskaņot ierakstus ar dabīgām, labi atveidotām krāsām. Tas ir izgatavots no rūdīta stikla, kas padara to izturīgu pret skrāpējumiem un bojājumiem. Ierīce ir aprīkota ar microSD kartes slotu ar maksimālo ietilpību līdz 128GB, taču par atmiņas trūkumu nav jāuztraucas – cilpas ierakstīšanas funkcija ļauj pārrakstīt vecākus ierakstus, lai nekas netraucētu ierakstīt pēkšņu, satraucošu situāciju.
Viegli piestiprināms
Kamera ir piestiprināta pie atpakaļskata spoguļa ar īpašu stiprinājumu, kas ļauj  to viegli un ātri uzstādīt un noņemt. Tā korpuss ir izgatavots no alumīnija, padarot to izturīgu pret bojājumiem. Tas ir aprīkots ar USB barošanas savienotāju, kas padara to par ļoti universālu ierīci, kas ir saderīga ar vispārpieņemtu datortehniku.
 
Funkcijas
3Mpix priekšējā kamera, 150 grādu leņķis.
0.4Mpix aizmugurējā kamera, 60 grādu leņķis.
4,5” IPS skārienekrāns.
G-sensors.
Parkošanās režīms.
Cilpas ierakstīšana.
Kustību sensors.
Nakts režīms.
Audio ieraksts.
Alumīnija korpuss.

 Tracer 46875 M4TS FHD Orion Видеорегистратор

 
Надежный спутник в дороге
TRACER ORION имеет множество функций, благодаря которым он предоставляет ценные доказательства в любой ситуации. Записанное изображение поступает с двух камер: фронтальной (3 Мпикс) с углом обзора 150 градусов и задней камеры (0,3 Мпикс) с углом обзора 60 градусов. Это решение позволяет обеспечить четкую и детальную запись большего пространства. Кроме того, запись с функцией аудио позволяет создать полную картину дорожной ситуации или сохранить собственные комментарии в развлекательной или учебной записи.
Полезный режим парковки
Видеорегистратор TRACER оснащен режимом парковки, позволяющим вести запись также при остановке, и режимом обнаружения движения, запускающим запись при обнаружении движущегося объекта или удара (G-сенсор). Ночной режим позволяет устройству сохранять свою функциональность даже ночью или в условиях плохой освещенности — ни одно из этих условий не помешает вашей камере работать.
Удобное управление
Видеорегистратор TRACER оснащен легко читаемым 4,5-дюймовым сенсорным экраном IPS, который обеспечивает простое и удобное управление и доступ ко всем функциям. Вы также можете воспроизводить записи с естественными, хорошо воспроизводимыми цветами. Он изготовлен из закаленного стекла, что делает его устойчивым к царапинам и повреждениям. Устройство оснащено слотом для карт microSD с максимальным объемом до 128 ГБ, но вам не нужно беспокоиться о нехватке места в памяти — функция циклической записи позволяет перезаписывать старые записи, чтобы ничто не мешало записать внезапную, тревожную ситуацию.
Легко прикрепить
Камера крепится к зеркалу заднего вида с помощью специального крепления, которое позволяет легко и быстро устанавливать и снимать. Его корпус изготовлен из алюминия, что делает его устойчивым к повреждениям. Он оснащен разъемом питания USB, что делает его очень универсальным устройством, совместимым с обычно используемым компьютерным оборудованием.
 
Функции
Фронтальная камера 3 Мпикс, угол обзора 150 градусов.
Задняя камера 0,4 Мпикс, угол обзора 60 градусов.
4,5-дюймовый сенсорный IPS-экран.
G-сенсор.
Режим парковки.
Циклическая запись.
Обнаружение движения.
Ночной режим.
Аудио запись.
Алюминиевый корпус.

 Tracer 46875 M4TS FHD Orion Dash Cam

 
Patikimas draugas kelyje
TRACER ORION turi daug funkcijų, kurių dėka jis pateikia vertingų įrodymų kiekvienoje situacijoje. Įrašytas vaizdas gaunamas iš dviejų kamerų: priekinės kameros (3Mpix) su 150 laipsnių žiūrėjimo kampu ir galinės kameros (0,3Mpix) su 60 laipsnių žiūrėjimo kampu. Šis sprendimas leidžia pateikti aiškų ir detalų didesnės erdvės įrašą. Be to, įrašymas su garso funkcija leidžia sukurti pilną eismo situacijos vaizdą arba išsaugoti savo komentarus pramoginiame ar treniruočių įraše.
Naudingas parkavimo režimas
TRACER Dash Cam turi parkavimo režimą, leidžiantį įrašyti ir sustojus, bei judesio aptikimą, kuris suaktyvina įrašymą, kai aptinkamas judantis objektas ar smūgis (G jutiklis). Naktinis režimas leidžia įrenginiui išlaikyti savo funkcionalumą ir naktį arba esant prastam apšvietimui – nė viena iš šių aplinkybių netrukdys jūsų fotoaparatui veikti.
Patogus veikimas
TRACER Dash Cam turi lengvai skaitomą 4,5 colio IPS jutiklinį ekraną, kuris leidžia lengvai, patogiai valdyti ir pasiekti visas funkcijas. Taip pat galite atkurti natūralių, gerai atkuriamų spalvų įrašus. Jis pagamintas iš grūdinto stiklo, todėl yra atsparus įbrėžimams ir pažeidimams. Įrenginyje yra „microSD“ kortelės lizdas, kurio maksimali talpa yra iki 128 GB, tačiau nereikia jaudintis dėl atminties trūkumo – ciklo įrašymo funkcija leidžia perrašyti senesnius įrašus, kad niekas netrukdytų įrašyti staigi, nerimą kelianti situacija.
Lengva pritvirtinti
Kamera prie galinio vaizdo veidrodžio tvirtinama specialiu laikikliu, kuris leidžia lengvai ir greitai pritvirtinti ir nuimti. Jo korpusas pagamintas iš aliuminio, todėl jis atsparus pažeidimams. Jame yra USB maitinimo jungtis, todėl tai labai universalus įrenginys, suderinamas su įprastai naudojama kompiuterine įranga.
 
funkcijos
3Mpix priekinė kamera, 150 laipsnių kampas.
0.4Mpix galinė kamera, 60 laipsnių kampas.
4,5 colių IPS jutiklinis ekranas.
G jutiklis.
Parkavimo režimas.
Ciklo įrašymas.
Judesio aptikimas.
Nakties rėžimas.
Garso įrašymas.
Aliuminio korpusas.

 

Weight 0,580 kg
Dimensions 34,0 × 34,0 × 6,0 cm

Brand

Tracer

No more offers for this product!

General Enquiries

There are no enquiries yet.